Eesti Keskkonnaobservatoorium on Eesti teadusasutuste ühiselt arendatav keskkonnauuringute eksperimentaaljaamade võrgustik, mis katab integreeritult kolme teadussuunda:

  • atmosfääri-, maapõue- ja kliimauuringud
  • bioloogilise mitmekesisuse uuringud
  • merekeskkonna uuringud.

Keskkonnaobservatooriumi eksperimentaaljaamade võrgustik on ühtne geograafilis-klimaatiliselt integreeritud välilaborite ja automaatjaamade süsteem.

Eesti Keskkonnaobservatoorium hõlmab vaatluste ja eksperimentaalsete uuringutega nii elusloodust (linnustik, loomastik, taimestik, kalad, muu vee-elustik) kui ka nende elukeskkonna seisundit (atmosfäär, meri, siseveekogud, pinnas, maapõu), samuti strateegiliste loodusressursside uuringuid.

Keskkonnaobservatooriumi olulisteks funktsioonideks on atmosfääri ning biosfääri, sh. mereökosüsteemide vaheliste aine- ja energiavoogude analüüs, maismaa- ja veeökosüsteemide adaptatsiooni küsimused, globaalsete muutustele, eeskätt elurikkuse ja produktiivsuse muutused. Mitmes teadusasutuses teostatavad veekogude uuringud seotakse ühtseks merevee, järvevee, veekogude põhja ning mere kohal oleva atmosfääri omaduste mõõtmise (sh automaatjaamad ja kaugseire), infotöötluse ja teadusliku analüüsi võrgustikuks.

Võrgustik

Keskkonnaobservatooriumi eksperimentaaljaamad asuvad erinevates looduslikes keskkondades maismaal, sisevetel ja rannikumeres.

Moodulid

Atmosfääri-biosfääri moodul

Ökosüsteemi-atmosfääri vastastoime mõõtmised SMEAR-tehnoloogia abil.

SMEAR-mõõtmisi toetavad kiirgusmõõtmised.

Ilmaprognoosi ja õhukeskkonna mudelite täiustamine.

Kliimamuutuste modelleerimine ja katsetamine.

Geomaatika ja geoinformaatika moodul

Ruumiandmete kogumine keskkonnaprotsesside monitooringus.

Keskkonnaobservatooriumi objektidelt laekuvate andmete töötlemise ja analüüsi tõhustamine ja sidumine.

Ühisosa tekitamine teekaardiobjektide Eesti Keskkonnaobservatoorium ja Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik vahel.

Veeökosüsteemide moodul

Merekeskkonna ja rannikute pidevmõõtmise võrgustiku arendamine.

Järve- ja mereuuringutega seotud uurimistingimuste parendamine.

Maismaaökosüsteemide moodul

Taimkatte, linnustiku, loomastiku ja ranniku uurimine.

Lindude-loomade käitumisökoloogia ja sigimisbioloogia uuringud.

Soo- ja järveökosüsteemides toimunud ja toimuvate muutuste väljaselgitamine.