background

Võrgustik

Keskkonnaobservatooriumi eksperimentaaljaamade võrgustik on ühtne geograafilis-klimaatiliselt integreeritud välilaborite ja automaatjaamade süsteem. Teadusasutuste koostöös on sisse seatud 11 üle Eesti asuvat jaama, millest moodustuv taristu on osa riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuurist.
Jaamad asuvad erinevates looduslikes keskkondades maismaal, sisevetel ja rannikumeres. Võrgustikus asuvad jaamad katavad keskkonnauuringute nelja valdkonda: atmosfäär-biosfäär, maismaaökosüsteemid, veeökosüsteemid ning geomaatika ja geoinformaatika. Jaamades pakutavaid teenuseid ja analüüse vaata teenuste lehelt.

Rõka uurimisjaam

Asutused:

Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste instituut

Uurimisjaamad:

Rõka

Üldinfo:

Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste instituudi metsaökosüsteemi katseala (FAHM - metsaökosüsteemi õhuniiskusega manipuleerimise eksperiment) asub Rõka külas Meeksi vallas Tartumaal. Baasis on eksperimentaalala ja laborihoone. Rõka-Järvselja FAHM uurimisalal uurimis- ja õppetöid teostavatel kraadiõppuritel, kodu- ja välisteadlastel on võimalus kasutada koostöös komplekssena kliimaeksperimentide läbiviimiseks monitooritud eksperimentaalökosüsteeme, teadusaparatuuri ja laborit; samuti kasvuhoonegaaside mõõtmisel mobiilseid Eddy-covariance süsteeme muudel uurimisaladel. Eksperimentide läbiviimisel pole oluline, kas neid teostatakse üksikteadlase või teadlaste (kraadiõppurite) grupi poolt. FAHM pakub võimalusi interdistsiplinaarseteks uuringuteks mitmete erialade teadlastele. Mõõtejaam on asub SMEAR masti läheduses, mis võimaldab vajadusel seostada kahe mõõtejaama andmestikku metsaökosüsteemi mõjutavate atmosfääritingimuste võrdlemise läbi. Nimekiri seadmetest ja teenustest

Kontakt:

Krista Lõhmus (krista.lohmus@ut.ee)

https://sisu.ut.ee/fahm1/avaleht

Soontaga metsaökosüsteemi mõõtejaam

Asutused:

Ökoloogia ja Maateaduste Instituut

Uurimisjaamad:

Soontaga metsaökosüsteemi mõõtejaam; Portatiivne kasvuhoonegaaside mõõtejaam

Üldinfo:

Soontaga metsaökosüsteemi mõõtejaam pakub pikemaajalisi kasvuhoonegaaside mõõtmistulemusi ja pikaajalisi meteoandmeid. Pikaajaline toitainete leostumise uuringu andmeid ja tulemusi. Maapealse ja maa-aluse biomassi uuringu andmeid ja tulemusi. Ökosüsteemijaama maapinnast 34 m kõrgune masti (2x2m) on võimalik paigaldada erinevat tüüpi mõõteaparatuuri nii võrdlus kui ka täienduuringuteks, samuti kasutatakse masti sidevahendide paigaldamisel. Ornitoloogilisi vaatlusi ja keskkonnahariduslike ekskursioonide läbiviimist. Nimekiri seadmetest ja teenustest

Kontakt:

Kaido Soosaar (kaido.soosaar@ut.ee)

Järvselja

Asutused:

Eesti Maaülikooli EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Tartu Ülikooli TÜ Füüsika instituut; Tartu Observatoorium

Uurimisjaamad:

Järvselja SMEAR jaam

Üldinfo:

SMEAR (metsaökosüsteemi ja atmosfääri vastastoime mõõtmise) uurimisjaam on Eesti Maaülikooli taimeökoloogia osakonna ja Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi keskkonnafüüsika labori ühiselt arendatav uurimiskeskus. Jaama kuuluvad 130-meetrine SMEAR mast koos sellele eri kõrgustele paigaldatud anduritega, EMÜ laborihoone mõõtmisaparatuuriga, kaks 30 m kõrgust tellingumasti, variselõksud, TÜ atmosfääriaerosoolide mõõtepaviljon mõõteaparatuuriga ja Tartu Observatooriumi aparatuur. Nimekiri seadmetest ja teenustest

Kontakt:

Steffen M.Noe (steffen.noe@emu.ee); Urmas Hõrrak (urmas.horrak@ut.ee); Andres Kuusk (andres.kuusk@to.ee); Joel Kuusk (joel.kuusk@to.ee)

http://smear.emu.ee

Valgjärve telemast

Asutused:

Tartu Ülikooli Füüsika instituut

Uurimisjaamad:

Valgjärve telemast

Üldinfo:

Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi atmosfäärifüüsika labori teadusaparatuuri asub Valgjärve telemastis Kanepi vallas Põlvamaal. Neljal erineval kõrgusel (10, 30, 110 ja 200 meetrit maapinnast) asuvad ultrahelianemomeetrid koos õhutemperatuuri ja -niiskuse mõõtmise sensoritega. Neljakomponendiline radiomeeter (lühi- ja pikalaineline kiirgus ülalt ja alt) paikneb 200 m kõrgusel ja maapinna tasemel on sademete indikaator. Seadmed võimaldavad asukohas täpset atmosfääri piirkihi näitajate jälgimist lühiajalise ja keskpika ilmaprognoosi mudelite valideerimiseks. Nimekiri seadmetest ja teenustest

Kontakt:

Marko Kaasik (marko.kaasik@ut.ee)

http://www.fi.ut.ee/et/bio-keskkonnafuusika

Puhtu-Laelatu uurimisjaam

Asutused:

Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste instituut; Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Uurimisjaamad:

Eesti Maaülikooli uurimisjaam Puhtus; Tartu Ülikooli bioloogiajaam Laelatul

Üldinfo:

Kompleksi kuuluvad Eesti Maaülikooli uurimisjaam Puhtus ja Tartu Ülikooli bioloogiajaam Laelatul Virtsu lähedal Lääne maakonnas. Uurimiskompleks on varustatud tarviliku laboriseadmestikuga botaaniliste ja bioloogiliste ning zooloogiliste vaatluste ka katsete läbiviimiseks Eesti läänerannikul. Laelatu-Puhtu piirkond on Euroopas ainulaadse taimkatte koosseisuga ning kõrge liigilise mitmekesisusega uurimisala. Bioloogilise mitmekesisuse, võõrliikide leviku ja taimede kasvutingimuste manipulatsiooniga seotud rakendusuuringud võimaldavad toetada liigi ja ökosüsteemi tasemel kaitsekorraldust ning koostada kliimamuutustega seotud prognoose bioloogilise produktiivsuse ja mitmekesisuse suundadel. Baas pakub võimalusi praktikumide ja teaduseksperimentide läbiviimiseks kuni 30-le inimesele. Nimekiri seadmetest ja teenustest

Kontakt:

Kristjan Zobel (kristjan.zobel@ut.ee); Aret Vooremäe (aret.vooremae@emu.ee)

http://www.botany.ut.ee
http://pk.emu.ee/struktuur/botaanika-osakond/uldinfo

Kilingi-Nõmme välilabor

Asutused:

Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste instituut

Uurimisjaamad:

Kilingi-Nõmme linnuökoloogia välilabor ja uuringuala

Üldinfo:

Linnuökoloogia välilabor koosneb välibaasist ja seda ümbritsevast püsiuurimisalast Edela-Eestis. Uurimisala (58°7’ N, 25°5’ E) on umbes 8 km läbimõõduga 50 km2 suurune ala ja asub Pärnumaal ümber Kilingi-Nõmme linna ja Saarde valla asunduste (Tihemetsa, Leipste, Allikukivi, Lodja). Ala paikneb toitainetevaese kunagise ranniku liivaluidete ja toitaineterikka moreenplatoo üleminekualal, mida läbistavad ojad, mistõttu sealsed puistud moodustavad leht- ja okaspuistute mosaiigi. Okasmets paikneb suuremate massiividena, kusjuures lehtmetsad on teede ning ojade äärsete ribade ja laikudena põllumajandusmaastikus ja okasmetsade vahel. Kokku on uurimisalal üle tuhande pesakasti suluspesitsejatele lindudele. Peamiselt asustavad kaste kaks värvuliseliiki – rasvatihane ja must-kärbsenäpp, kelle uurimisele siin ka põhiliselt pühendutakse. Linde on siin uuritud juba alates 1970. aastatest. Välibaas asub uurimisala keskel Kilingi-Nõmme linnakese lääneservas. Välibaasis on hästi varustatud laboriruum, eluruumid ja abiruumid teadlastele, garaaž, samuti on töörühma käsutuses ka kaks kaubikautost ümber ehitatud liikuvlaborit.

Kontakt:

Vallo Tilgar (vallo.tilgar@ut.ee)

https://www.zooloogia.ut.ee/et/loomaokoloogia/linnuokoloogia-valilabor

Keri püsijaam

Asutused:

Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide instituut

Uurimisjaamad:

Keri saare automaatmõõtmiste püsijaam

Üldinfo:

Keri saare automaatmõõtmiste püsijaam on osa Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi rannikumere operatiivsete mõõtejaamade võrgustikust. Püsijaama aparatuur võimaldab registreerida ja reaalajas edastada kõrglahutusega andmeid keskkonnaparameetrite vertikaalsest jaotusest Soome lahes. Sondeerivate seadmetega, mille mõõtmissagedust saab ette määrata/muuta vastavalt ülesandele, mõõdetakse kogu veesamba ulatuses temperatuuri, soolsuse, hägususe, hapniku sisalduse, klorofüll a ja fükotsüaniini fluorestsentsi ning hoovuste vertikaalset jaotust. Valitud sügavustel/veekihtides mõõdetakse toitainete (nitraadid-nitritid, fosfaadid jm) sisaldust. Jaam on varustatud meteoroloogiliste anduritega. Lisaks võimaldatakse ühendada jaama kompleksiga erinevate uuringute läbiviimiseks täiendavaid andureid. Mõõtejaamade võrgustik võimaldab teostada rakendusuuringuid energeetika (lainetus), merereostuse, rannikualade keskkonnakaitse ning turismi teemadel. Jaamade mõõteandmed kuvatakse reaalajas TTÜ Meretaseme infoüsteemis. Nimekiri seadmetest ja teenustest

Kontakt:

Urmas Lips (urmas.lips@msi.ttu.ee)

http://www.ttu.ee/asutused/meresusteemide-instituut-3

Tartu

Asutused:

Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste instituut; Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehituse instituut

Uurimisjaamad:

Tartu

Üldinfo:

Keskkonnaobservatooriumi koosseisu kuuluvad Tartu geomaatikalaborid asuvad Eesti Maaülikooli Metsanud- ja maaehitusinstituudis aadressil Kreutzwaldi 5 ja Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste instituudis aadressil Vanemuise 46. Labor pakub oskusteavet Keskkonnaobservatooriumi tegevusega seotud ruumiandmete kogumiseks ning töötlemiseks. Nimekiri seadmetest ja teenustest

Kontakt:

Tõnu Oja (tonu.oja@ut.ee); Harli Jürgenson (harli.jyrgenson@emu.ee)

http://www.geograafia.ut.ee/et/teadustegevus
http://mi.emu.ee/struktuur/geomaatika-oppetool/teadus-ja-arendustegevus/
http://mi.emu.ee/struktuur/geomaatika-oppetool/teadus-ja-arendustegevus/tehniline-baas/

Geomaatika labor

Asutused:

Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituut; Tartu Ülikooli geograafia osakond; Eest Maaülikooli geomaatika osakond

Uurimisjaamad:

Tallinna Tehnikaülikooli Geomaatika labor

Üldinfo:

Tallinna Tehnikaülikooli Geomaatika labor asub aadressil Ehitajate tee 5, TTÜ Teedeinstituudis.Labor pakub oskusteavet Keskkonnaobservatooriumi tegevusega seotud ruumiandmete kogumiseks ning töötlemiseks.Labori taristu koosneb mõõteseadmetest - terrestriline laseskänner, elektrontahhümeetrid, satelliitasukoha määrangu seadmed, digitaalgravimeeter ja vajalikud abiseadmed - ning andmete koondamisega ja töötlemisega seotud tarkvarast. Geomaatika labor toetab Keskkonnaobservatooriumi välibaaside tööd näiteks SMEAR jaama ümbritseva taimkatte kõrgusprofiili ja selle muutuste monitooringul, või erinevate kaugseire rakenduste loomisel. Nimekiri seadmetest ja teenustest

Kontakt:

Artu Ellmann (artu.ellmann@ttu.ee)

http://www.ttu.ee/ehitusteaduskond/teedeinstituut-4/oppetoo-4/geodeesia-oppetool

Kõiguste välijaam

Asutused:

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut

Uurimisjaamad:

Kõiguste välijaam

Üldinfo:

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi Kõiguste välijaam on rannikumere seire ja bioloogiliste- ning kalandusuuringute baas koos mereuuringute automaatmõõtmissüsteemiga. 2014. aastal renoveeritud jaam on osa Läänemere uurimisjaamade võrgustikust ja ainuke taotline Liivi lahe piirkonnas. Ettevõtetele ja teadusasutustele osutatakse teenust baasist koordineeritavate väliuuringute näol (tööndusliku vetikavaru seire, Väinamere ja saarte piirkonnas läbiviidavad keskkonnamõju hinnangute uuringud jne). Välibaas on ka oluline praktikumi- ja õppekeskus valdkonna kraadiõppuritele. Nimekiri seadmetest ja teenustest

Kontakt:

Georg Martin (georg.martin@ut.ee)

http://www.sea.ee/valibaasid-ja-laevad/koiguste-valibaas

Jõhvi monitooringujaam

Asutused:

Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut

Uurimisjaamad:

Jõhvi monitooringujaam

Üldinfo:

Tallinna ülikooli Jõhvi monitooringujaam on viimase paarikümne aasta jooksul olnud põlevkivitööstuse keskkonnamõjude uurimise piirkondlikuks keskuseks. Keskkonnaobservatooriumi võrgustiku koosseisus pakub Jõhvi monitooringujaam baasi Kirde-Eestis tehtavateks välitöödeks. Jaamas on olemas võimalused proovide säilitamiseks ning esmaseks ettevalmistamiseks; samuti välitöövarustuse ladustamiseks. Lisaks on jaamas olemas portatiivsed seadmed maismaakoosluste produktsiooni ning põhiliste keskkonnatingimuste automaatseks mõõtmiseks. Nimekiri seadmetest ja teenustest

Kontakt:

Mihkel Kangur (mihkel.kangur@tlu.ee)

http://www.tlu.ee/et/Okoloogia-keskus

Võrtsjärve Limnoloogiakeskus

Asutused:

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Uurimisjaamad:

Võrtsjärve Limnoloogiakeskus

Üldinfo:

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonninstituudi koosseisu kuuluv Limnoloogiakeskus asub Võrtsjärve idakaldal Verevi külas Tartumaal. Limnoloogiakeskus viib lisaks õppe- ja teadustööle läbi riiklikku jõgede ja väikejärvede seiret, ning samuti Peipsi ja Võrtsjärve hüdrokeemilist ja hüdrobioloogilist seiret. Keskus teostab mitmeid veekogude ökoloogilise seisundi mõõtmisega seotud rakendusuuringuid, sealhulgas veereziim, koormustaluvus saasteainetele, vee.elustiku seisundi hinnangud, meetmed veekogude seisundi parandamiseks. Nimekiri seadmetest ja teenustest

Kontakt:

Ain Järvalt (ain.jarvalt@emu.ee)

http://pk.emu.ee/struktuur/limnoloogiakeskus

Tõravere Observatoorium

Asutused:

Tartu Observatooriumi Kaugseire osakond; Riigi Ilmateenistuse Tartu-Tõravere meteoroloogiajaama

Uurimisjaamad:

Tõravere Observatoorium; Riigi Ilmateenistuse Tartu-Tõravere meteoroloogiajaam

Üldinfo:

Tõravere Observatooriumi mõõtmisjaamas asuvad observatooriumi enda ja Keskkonnaagentuuri mõõtaparatuur - päikesejälgija, täppis-filter radiomeeter ja pürgenomeeter. Seadmed võimaldavad mõõta atmosfäärist ja maapinnast lähtuvat radiomeetrilisi näitajaid (nt. soojuskiirgus, võimsus) erinevates keskkonnatingimustes, ning seostada mõõteandmed teiste kaugseire rakendustega huvipakkuvates mõõtepiirkondades. Nimekiri seadmetest ja teenustest

Kontakt:

Andres Kuusk (andres.kuusk@to.ee); Ingrid Niklus (ingrid.niklus@envir.ee)

http://www.to.ee
http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/seire
http://www.ilmateenistus.ee/teenused/teenuste-tellimine/