background

Teenused

Eesti Keskkonnaobservatooriumi võrgustikus tegutsevates uurimisjaamades pakutakse teadlastele ja teistele huvilistele erinevaid keskkonnaandmete mõõtmisega seotud teenuseid. Eksperimentaaljaamad võimaldavad selleks ette nähtud seadmeid, varustust ja hoiustamistingimusi. Kogutud andmed on avalikult kättesaadavad. Jaamade kontaktandmed ning seotud teadusasutused leiad võrgustiku lehelt.

Atmosfäär ja biosfäär

SMEAR-kompleks Järvseljal

 • Järvselja SMEAR-uurimisjaama mõõtemasti rentimine kergekaalulise mõõteaparatuuri ja sidevahendite paigaldamiseks.õhutemperatuuri ja -niiskuse mõõtmise sensorid

 • Järvselja SMEAR-uurimisjaama keskkonnaparameetrite mõõtmistulemuste ja andmeanalüüsi pakkumine keskkonnauuringute läbiviimiseks.

 • Järvselja SMEAR-uurimisjaama aerosoolide ja aeroioonide suurusjaotuste, radooni kontsentratsiooni ja gamma-kiirguse intensiivsuse mõõtmistulemuste ja andmeanalüüsi pakkumine keskkonnauuringute läbiviimiseks.

 • Järvselja SMEAR-uurimisjaama mõõteseadmete kasutamise ja hooldamise väljaõpe.

 • Lisaks otstele mõõtmistulemustele pakutakse ka keskkonnaparameetrite kompleksema andmeanalüüsi teostamist metsaökosüsteemi ja atmosfääri koosmõju uurimisel.

Seadmed
 • CO/CO2/CH4/H2O analüsaatorid
 • NO/NO2/NOx analüsaator
 • CO2/H2O analüsaatorid
 • laserabsorptsioon-gaasianalüsaator
 • 3D ultraheli anemomeetrid Usonic3 Class A
 • päikesekiirguse spektrite mõõtmise süsteem
 • infrapunakiirguse mõõtmise süsteem
 • temperatuuri, niiskuse ja õhurõhu andurid
 • mullahingamise mõõtesüsteem
 • pinnaseniiskuse mõõtesüsteem
 • õhuproovide võtmise automaatsüsteem
 • võrsekambrite süsteem,aeroioonide ja nanoosakeste liikuvusspektomeeter NAIS
 • aerosooliosakeste skaneeriv spektromeeter SMPS
 • aerosooliosakeste aerodünaamiline spektomeeter APS
 • laiapiirkonnaline aerosooliosakeste spektromeeter (FMPS + OPS)
 • nanoosakeste spektomeeter A11 nCNC
Andmed

Rõka FAHM uurimisjaam

 • Rõka FAHM eksperimentaaljaama infrastruktuuri kasutada andmine teadusuuringute läbiviimiseks.

 • Teadusekperimentide läbiviimine Rõka FAHM katsealal.

 • Võimalus kasutada koostöös komplekssena kliimaeksperimentide läbiviimiseks monitooritud eksperimentaalökosüsteeme, teadusaparatuuri ja laborit; samuti kasvuhoonegaaside mõõtmisel mobiilseid Eddy-covariance süsteeme muudel uurimisaladel.

Seadmed
 • kiirgussensorid (LI-190SZ-50 Quantum sensor)
 • sademeandur
 • ksüleemivoolu mõõtmise süsteemid
  dataloggerid FAHM ilmajaamas atmosfääriparameetrite mõõtmiseks
 • anemomeetrid
 • valgussensor
 • digitaalne rõhukamber
 • lehe niiskuse mõõtmise seadmed- lehetemperatuuri andurid
 • mulla veepotentsiaali määramise süsteem
 • mullahingamise ja mullatemperatuuri mõõtmise süsteem
 • portatiivsed CO2 analüsaatorid
 • ultrahelianemomeetrid
 • portatiivne radiomeeter
 • päikesekiirguse mõõtmise süsteem
 • kasvuhoonegaaside analüsaator
 • multiplekserseade NOX mõõtmiseks
 • CO2/H2O analüsaator koos veeauru kallibreerimisseadmega
 • võrsekambrid

Valgjärve telemast

 • Valgjärve masti aparatuuriga mõõdetevate keskkonnaparameetrite mõõtmistulemuste ja andmeanalüüsi pakkumine keskkonnauuringute läbiviimiseks.

 • Võimalused mastialusteks eksperimentideks.

 • Seadmed võimaldavad asukohas täpset atmosfäärilis-füüsikaliste näitajate jälgimist ning andmestiku võimalikku seostamist piirkonna lühi- ja keskpika ilmastikuperioodi näitajatega.

Seadmed
 • ultrahelianeomeetrid
 • õhutemperatuuri ja -niiskuse mõõtmise sensorid
 • bilansomeeter sademedetektor

Tartu Observatooriumi mõõtmisala

 • Tõraveres asuva aparatuuriga mõõdetevate keskkonnaparameetrite mõõtmistulemuste ja andmeanalüüsi pakkumine keskkonnauuringute läbiviimiseks.

 • Tartu observatooriumi territooriumile mõõtaparatuuri paigaldamine.

 • Seadmed võimaldavad täpselt mõõta maa ja atmosfääri pikalainelist kiirgust (pürgeomeeter) ning päikese otsekiirgust kindlatel lainepikkustel, mis võimaldab ühtlasi hinnata atmosfääri aerosoolide konsentratsiooni (radiomeeter).

 • Riikliku keskkonnaseire andmete avalikustamine.

 • Tõraveres asuva Ilmamuuseumi ekspositsiooni külastamine.

Seadmed
 • päikesejälgija
 • täppis-filter radiomeeter
 • pürgeomeeter

Soontaga metsaökosüsteemi mõõtejaam

 • Soontaga metsaökosüsteemi mõõtejaam pakub pikemaajalisi kasvuhoonegaaside mõõtmistulemusi (CO2 ja H2O mõõtmised Eddy Covarianc meetodil aastast 2011; kambermeetodil CO2, CH4 ja N2O mõõtmised aastast 2011) ja pikaajalisi meteoandmeid (vt seadmete nimekirja).

 • Pikaajaline toitainete leostumise uuringu andmeid ja tulemusi.

 • Maapealse ja maa-aluse biomassi uuringu andmeid ja tulemusi.

 • Ökosüsteemijaama maapinnast 34 m kõrgune masti (2x2m) on võimalik paigaldada erinevat tüüpi mõõteaparatuuri nii võrdlus kui ka täienduuringuteks, samuti kasutatakse masti sidevahendide paigaldamisel.

 • Ornitoloogilisi vaatlusi ja keskkonnahariduslike ekskursioonide läbiviimist.

Seadmed
 • CO2 ja H2O gaasianalüsaator koos veeauru kalibreerimisseadmega (Li 7200)
 • Manuaalne CO2, CH4, N2O kambersüsteem
 • 3D ultrahelianemomeetrid (Metek Class A, Gill HS-50)
 • fotosünteetilised aktiivse kiirgus mõõtesensorid (LI-190SL Quantum sensorid)
 • ökosüsteemikohal otse ja peegelduv kiirgus (LI-190SL Quantum sensor)
 • kogukiirguse mõõtmine - püranomeeter (Kipp&Zonen, CMP22 koos ventilatsiooniga)
 • lühi- ja pikalaineline otse- ja peegelduv kiirgus
 • 4-komponentne radiomeeter (Kipp&Zonen, CN4 koos ventilaatoriga)
 • mullatemperatuuri profiili mõõtmine – thermistorid (3, 10, 20, 30cm; Campbell Scientific 107)
 • mullaniiskuse profiili mõõtmine – niiskussensorid (3, 10, 20, 30cm; Delta-T Devices ML3)
 • mullasoojuse plaadid (Hukseflux HFP01SC-L)
 • õhutemperatuur ja –niikus (ventilaatoriga Rotronic RS12T)
 • õhurõhk (Vaisala 110)
 • soojendusega sademetemõõtja (Young 52202)
 • portatiivne kasvuhoonegaaside mõõtejaam

Maismaaökosüsteemid

Puhtu-Laelatu kompleks Läänemaal

 • Puhtu eksperimentaalbaasi infrastruktuuri kasutus teadusuuringute läbiviimiseks.

 • Laelatu bioloogiajaama infrastruktuuri kasutus teadusuuringute läbiviimiseks.

 • Puhtu-Laelatu kompleksi kasutamine populaarteadusliku hariduse andmise baasina.

Seadmed
 • laboriseadmestik
 • laboriruumid

Jõhvi labor

 • Jõhvi uurimisjaama infrastruktuuri kasutus teadusuuringute läbiviimiseks Kirde-Eestis.

 • Jõhvi uurimisjaama infrastruktuuri kasutus teaduse populariseerimiseks.

 • Proovide säilitamiseks jahekappide ja külmkirstude (grupp) kasutus.

 • Proovide eeltöötlus (kuivatamine, kaalumine, kemikaalidega manipuleerimine tõmbekapis - paar).

 • Mikroskopeerimine (valgus- ja stereomikroskoopidega – paar).

 • Gaasiaanalüsaatori kasutamine (üksik – võimalik kasutada korraga ainult ühel eesmärgil).

 • Ökohüdrojaama kasutamine (üksik).

 • Fotosünteesi ja fluoresentsi mõõtmine (üksik).

 • Arvutiparki (grupp).

 • Diferentsiaal GPS + statsionaarne tugijaam (üksik).

Seadmed
 • portatiivne taimede gaasivahetussüsteem
 • fotosünteesi mõõtmise süsteem
 • ökohüdroloogiline monitooringu
 • jaam portatiivne metaani mõõteseade
 • portatiivne FTIR gaasianalüsaator (25 gaasi mõõtmiseks)
 • taimede ja mulla CO2/H2O analüsaator
 • CH4 analüsaator
 • teisaldatav meteojaam koos pinnase- ja kiirgusanduritega
 • mulla CO2 kambrid

Veeökosüsteemid

Keri avamere püsijaam

 • Avamere püsijaama infrastruktuuri kasutamine operatiivsete andmete kogumiseks merekeskkonna seisundist ja teadusuuringute läbiviimiseks.

 • Andmetöötlusteenused ja tarkvara arendamine teatud spetsiifiliste vajaduste täitmiseks.

 • Avamere püsijaama teenindamine uute andurite paigaldamiseks ja hooldamiseks, veeproovide kogumine ja analüüside teostamine andurite testimiseks ja kalibreerimiseks.

 • Sondeerivate seadmetega, mille mõõtmissagedust saab ette määrata/muuta vastavalt ülesandele, mõõdetakse kogu veesamba ulatuses temperatuuri, soolsuse, hägususe, hapniku sisalduse, klorofüll a ja fükotsüaniini fluorestsentsi ning hoovuste vertikaalset jaotust.

 • Valitud sügavustel/veekihtides mõõdetakse toitainete (nitraadid-nitritid, fosfaadid jm) sisaldust.

Seadmed
 • avamere püsijaam
 • mõõtmised rannikujaamades
 • mõõtmised reisiparvlaevadel
 • meteroloogilised andurid
Andmed

Kõiguste välibaas

 • Kõiguste välibaasi infrastruktuuri kasutus teadusuuringute läbiviimiseks.
Seadmed
 • mereparameetrite automaatmõõtmissüsteem
Andmed

Võrtsjärve limnoloogiakeskus

 • Limnoloogiakeskuse taristu kasutus teadusuuringute läbiviimiseks.

 • Järvemuuseumi ekspositsioonide külastamine.

 • Veekogude ökoloogilise seisundi mõõtmisega seotud rakendusuuringuid.

 • Veerežiimi uuringud.

 • Koormustaluvus saasteainetele.

 • Vee elustiku seisundi hinnangud.

 • Meetmed veekogude seisundi parandamiseks.

Seadmed
 • laboritarvikud
 • aparatuur
Andmed

Geomaatika ja geoinformaatika

Geomaatikalaborid Tallinnas ja Tartus

 • Geomaatikalabori infrastruktuuri kasutamine teadusuuringute läbiviimiseks, mis aitavad kaasa ühiskonnale vajalike teadmiste ja oskuste arendamisele.

 • Osaliselt geomaatikalabori taristu baasil (projekti ERMAS, KESTA programm raames) välja arendatud Akadeemiliste Andmekogude Ruumiandmete Infrastruktuur ja seda kasutavad ruumipõhiste päringute teenuste ja rakenduste prototüübid.

 • Ruumiandmete kogumine ja andmetöötlus ( näit. huvipakkuvate objektide ning looduskoosluste geomeetrilist kuju määramine, keskkonna-protsesside monitooring).

 • Ruumiandmete analüüs, modelleerimine ja visualiseerimine.

Seadmed
 • terrestrilinelaseskänner
 • elektrontahhümeetrid
 • satelliitasukoha määrangu seadmed
 • digitaalgravimeetrid ja vajalikud abiseadmed
 • mehitamata lennumasinad
 • andmekoondamise tarkvara
 • andmetöötluse tarkvara
 • serverid