background

Teadustegevus

Eesti Keskkonnaobservatoorium osaleb tippkeskuse "Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes" EcolChange teadustöös. Lisaks on Eesti Keskkonnaobservatoorium osa riiklikust teaduse tuumiktaristu loendist, mis on avalikes huvides loodud teadus- ja arendusasutustele kuuluv uurimisteemade täitmiseks vajalik taristu.

Atmosfäär

Projekt:

C3 fotosünteesist C4 fotosünteesini jätkusuutliku põllumajanduse jaoks

Rahastusallika meede:

EL 7. Raamprogramm

Põhitäitja:

Ülo Niinemets

Vaata ETISest >>

Projekt:

Eesti SMEAR jaama integreerimine rahvusvahelistesse keskkonnauuringute koostöövõrgustikesse

Rahastusallika meede:

Teaduse rahvusvahelistumise programm

Põhitäitja:

Steffen Manfred Noe

Vaata ETISest >>

Projekt:

Nanoosakesed õhus ja nende osa meteoroloogilistes protsessides

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Urmas Hõrrak

Vaata ETISest >>

Projekt:

Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2015

Rahastusallika meede:

Riiklik keskkonnaseire

Põhitäitja:

Urmas Hõrrak

Vaata ETISest >>

Projekt:

Metsaökosüsteemide kohanemine suureneva õhuniiskuse ja kaasnevate keskkonnateguritega

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Arne Sellin

Vaata ETISest >>

Biosfäär

Projekt:

Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus ENVIRON

Rahastusallika meede:

Eesti Teaduse Tippkeskus

Põhitäitja:

Ülo Niinemets

Vaata ETISest >>

Projekt:

Taimede stress muutuvas kliimas: stressivastustest kohanemiseni

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Ülo Niinemets

Vaata ETISest >>

Projekt:

Stressindutseeritud taimsed lenduvad ühendid bisfääri-atmosfääri süsteemis

Rahastusallika meede:

EL 7. raamprogramm

Põhitäitja:

Ülo Niinemets

Vaata ETISest >>

Projekt:

Globaalne soojenemine ja maastike aineringe. Maastike struktuuri ja funktsioonide muutused seoses globaalse kliima soojenemise ja inimtegevusega ning aineringe modelleerimine ja ökotehnoloogiline reguleerimine

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Ülo Mander

Vaata ETISest >>

Projekt:

Baltica teekond Fanerosoikumis: keskonnamuutuste setteline, geokeemiline ja bioloogiline signatuur – PalaeoBaltica

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Tõnu Meidla

Vaata ETISest >>

Projekt:

Tume elurikkus: taksonoomiline, fülogeneetiline, funktsionaalne ja geneetiline mitmekesisus dünaamilistes taimekooslustes

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Meelis Pärtel

Vaata ETISest >>

Projekt:

Taim-taim interaktsioonide roll rohttaimede evolutsiooniliste muutuste suunajana

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Kristjan Zobel

Vaata ETISest >>

Projekt:

Uudsed ökosüsteemid ja ökoloogiline taastamine säästva looduskasutuse kontekstis

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Asko Lõhmus

Vaata ETISest >>

Projekt:

Teaduskoostöö metsade kasvu ja süsiniku dünaamika uurimise alal

Rahastusallika meede:

Rahvusvaheline koostööleping Jaapani Kyoto Ülikooliga

Põhitäitja:

Mihkel Kangur

Vaata ETISest >>

Projekt:

Taimkatte kvantitatiivne kaugseire

Rahastusallika meede:

Sihtfinantseerimine

Põhitäitja:

Andres Kuusk

Vaata ETISest >>

Projekt:

Metsade majandamisvõimalused Euroopas kliimamuutuste mõju leevendusvõimekuse tõstmiseks FORMIT "FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests

Rahastusallika meede:

Euroopa Komisjon, FP7-KBBE-2012-6-singlestage

Põhitäitja:

Mait Lang

Vaata ETISest >>

Projekt:

Eesti metsade süsiniku dünaamika ja jätkusuutlik majandamine

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Veiko Uri

Vaata ETISest >>

Veeökosüsteemid

Projekt:

Erinevat mastaapi füüsikaliste protsesside mõju biogeokeemilise signaali dünaamikale stratifitseeritud Läänemeres

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Urmas Lips

Vaata ETISest >>

Projekt:

Järvede toiduahelad ja süsiniku metabolism valgala karbonaatsuse ja kliima gradiendis

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Tiina Nõges

Vaata ETISest >>

Projekt:

Veekogude ökosüsteemide ja veeressursside majandamine mitme samaaegselt mõjuva stressori tingimustes

Rahastusallika meede:

EL 7. Raamprogramm

Põhitäitja:

Tiina Nõges

Vaata ETISest >>

Projekt:

Mere bioloogilise mitmekesisuse hindamise abivahend vastavalt Merestrateegia Raamdirektiivi ja HELCOMi Läänemere tegevuskava nõuetele (BalticBOOST)

Rahastusallika meede:

EL 7. raamprogramm

Põhitäitja:

Georg Martin

Vaata ETISest >>

Projekt:

Eesti avamere seire 2015 .a

Rahastusallika meede:

Riiklik keskkonnaseire

Põhitäitja:

Georg Martin

Vaata ETISest >>

Geomaatika

Projekt:

Eesti Keskkonnaobservatooriumi tuumiktaristu toetuse kasutamine (Geomaatika labor)

Rahastusallika meede:

Tuumiktaristu toetus

Põhitäitja:

Artu Ellman

Vaata ETISest >>

Projekt:

Uuenduslike ja multifunktsionaalsete väliselementide arendus ja kõrgtehnoloogiline kokkupanek ehitiste modulaarse moderniseerimise ja tarkade ühenduste jaoks

Rahastusallika meede:

EL Horizon 2020 raamprogramm

Põhitäitja:

Targo Kalamees

Vaata ETISest >>

Projekt:

Elurikkuse, mulla ja maapõue andmesüsteemide geoinformaatiline arendus

Rahastusallika meede:

Muu

Põhitäitja:

Tõnu Oja

Vaata ETISest >>

Projekt:

Elurikkuse, mulla ja maapõue andmesüsteemide geoinformaatiline arendus

Rahastusallika meede:

Muu

Põhitäitja:

Artu Ellmann

Vaata ETISest >>