background

Teadustegevus

Eesti Keskkonnaobservatoorium osaleb keskkonnamuutustega kohanemise tippkeskuse ENVIRON ja bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse FIBIR (Frontiers in Biodiversity Research) teadustöös. Lisaks on Eesti Keskkonnaobservatoorium osa riiklikust teaduse tuumiktaristu loendist, mis on avalikes huvides loodud teadus- ja arendusasutustele kuuluv uurimisteemade täitmiseks vajalik taristu.

Atmosfäär

Projekt:

C3 fotosünteesist C4 fotosünteesini jätkusuutliku põllumajanduse jaoks

Rahastusallika meede:

EL 7. Raamprogramm

Põhitäitja:

Ülo Niinemets

Vaata ETISest >>

Projekt:

Eesti SMEAR jaama integreerimine rahvusvahelistesse keskkonnauuringute koostöövõrgustikesse

Rahastusallika meede:

Teaduse rahvusvahelistumise programm

Põhitäitja:

Steffen Manfred Noe

Vaata ETISest >>

Projekt:

Nanoosakesed õhus ja nende osa meteoroloogilistes protsessides

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Urmas Hõrrak

Vaata ETISest >>

Projekt:

Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 2015

Rahastusallika meede:

Riiklik keskkonnaseire

Põhitäitja:

Urmas Hõrrak

Vaata ETISest >>

Projekt:

Metsaökosüsteemide kohanemine suureneva õhuniiskuse ja kaasnevate keskkonnateguritega

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Arne Sellin

Vaata ETISest >>

Biosfäär

Projekt:

Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus ENVIRON

Rahastusallika meede:

Eesti Teaduse Tippkeskus

Põhitäitja:

Ülo Niinemets

Vaata ETISest >>

Projekt:

Taimede stress muutuvas kliimas: stressivastustest kohanemiseni

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Ülo Niinemets

Vaata ETISest >>

Projekt:

Stressindutseeritud taimsed lenduvad ühendid bisfääri-atmosfääri süsteemis

Rahastusallika meede:

EL 7. raamprogramm

Põhitäitja:

Ülo Niinemets

Vaata ETISest >>

Projekt:

Globaalne soojenemine ja maastike aineringe. Maastike struktuuri ja funktsioonide muutused seoses globaalse kliima soojenemise ja inimtegevusega ning aineringe modelleerimine ja ökotehnoloogiline reguleerimine

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Ülo Mander

Vaata ETISest >>

Projekt:

Baltica teekond Fanerosoikumis: keskonnamuutuste setteline, geokeemiline ja bioloogiline signatuur – PalaeoBaltica

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Tõnu Meidla

Vaata ETISest >>

Projekt:

Tume elurikkus: taksonoomiline, fülogeneetiline, funktsionaalne ja geneetiline mitmekesisus dünaamilistes taimekooslustes

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Meelis Pärtel

Vaata ETISest >>

Projekt:

Taim-taim interaktsioonide roll rohttaimede evolutsiooniliste muutuste suunajana

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Kristjan Zobel

Vaata ETISest >>

Projekt:

Uudsed ökosüsteemid ja ökoloogiline taastamine säästva looduskasutuse kontekstis

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Asko Lõhmus

Vaata ETISest >>

Projekt:

Teaduskoostöö metsade kasvu ja süsiniku dünaamika uurimise alal

Rahastusallika meede:

Rahvusvaheline koostööleping Jaapani Kyoto Ülikooliga

Põhitäitja:

Mihkel Kangur

Vaata ETISest >>

Projekt:

Taimkatte kvantitatiivne kaugseire

Rahastusallika meede:

Sihtfinantseerimine

Põhitäitja:

Andres Kuusk

Vaata ETISest >>

Projekt:

Metsade majandamisvõimalused Euroopas kliimamuutuste mõju leevendusvõimekuse tõstmiseks FORMIT "FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests

Rahastusallika meede:

Euroopa Komisjon, FP7-KBBE-2012-6-singlestage

Põhitäitja:

Mait Lang

Vaata ETISest >>

Projekt:

Eesti metsade süsiniku dünaamika ja jätkusuutlik majandamine

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Veiko Uri

Vaata ETISest >>

Veeökosüsteemid

Projekt:

Erinevat mastaapi füüsikaliste protsesside mõju biogeokeemilise signaali dünaamikale stratifitseeritud Läänemeres

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Urmas Lips

Vaata ETISest >>

Projekt:

Järvede toiduahelad ja süsiniku metabolism valgala karbonaatsuse ja kliima gradiendis

Rahastusallika meede:

Institutsionaalne uurimistoetus

Põhitäitja:

Tiina Nõges

Vaata ETISest >>

Projekt:

Veekogude ökosüsteemide ja veeressursside majandamine mitme samaaegselt mõjuva stressori tingimustes

Rahastusallika meede:

EL 7. Raamprogramm

Põhitäitja:

Tiina Nõges

Vaata ETISest >>

Projekt:

Mere bioloogilise mitmekesisuse hindamise abivahend vastavalt Merestrateegia Raamdirektiivi ja HELCOMi Läänemere tegevuskava nõuetele (BalticBOOST)

Rahastusallika meede:

EL 7. raamprogramm

Põhitäitja:

Georg Martin

Vaata ETISest >>

Projekt:

Eesti avamere seire 2015 .a

Rahastusallika meede:

Riiklik keskkonnaseire

Põhitäitja:

Georg Martin

Vaata ETISest >>

Geomaatika

Projekt:

Eesti Keskkonnaobservatooriumi tuumiktaristu toetuse kasutamine (Geomaatika labor)

Rahastusallika meede:

Tuumiktaristu toetus

Põhitäitja:

Artu Ellman

Vaata ETISest >>

Projekt:

Uuenduslike ja multifunktsionaalsete väliselementide arendus ja kõrgtehnoloogiline kokkupanek ehitiste modulaarse moderniseerimise ja tarkade ühenduste jaoks

Rahastusallika meede:

EL Horizon 2020 raamprogramm

Põhitäitja:

Targo Kalamees

Vaata ETISest >>

Projekt:

Elurikkuse, mulla ja maapõue andmesüsteemide geoinformaatiline arendus

Rahastusallika meede:

Muu

Põhitäitja:

Tõnu Oja

Vaata ETISest >>

Projekt:

Elurikkuse, mulla ja maapõue andmesüsteemide geoinformaatiline arendus

Rahastusallika meede:

Muu

Põhitäitja:

Artu Ellmann

Vaata ETISest >>