background

Info

Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objektide loetelu kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt 17.06.2010 “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007–2013 „Teadmistepõhine Eesti”” alusel vastu võetud „Strateegia rakendusplaan aastateks 2010-2013“ kolmanda lisana.

Teaduse infrastruktuuri teekaardi objektide loend on pikaajaline (10-20 aasta perspektiiviga) planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest.

Rahastamine ja elluviimine

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava kaudu Euroopa Regionaalarengufondist rahastatav investeeringute kava. Meede 3.2.3 Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine. Alameede "Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine".
Investeeringute kava kinnitati Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2011. a korraldusega nr 119 „„Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“ meetme „Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine“ alameetme „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine“ investeeringute kava kinnitamine“.

Projekti „Eesti Keskkonnaobservatoorium“ abikõlbulik maksumus on 4 467 087 €, s.h. toetuse maksimaalne määr 95% ehk 4 243 731 €; omafinatseering 5% ehk 223 365 €.

Projekti rakendamise aeg 01.05.2010 kuni 31.12.2015